Funció i objectius

This language version doesn't exist


 

Objectius generals

  • Impulsar i coordinar la investigació científica en ciències de la salut, en particular la que desenvolupin els grups d'investigació que l'integrin.
  • Promoure la captació de recursos públics i privats, a fi d'obtenir mitjans complementaris a les possibles aportacions de les institucions participants.
  • Difondre els avenços científics que siguin resultat de les activitats del IUNICS, a fi que siguin útils a la comunitat científica i a la societat. Difondre en tots els sectors relacionats amb l'atenció de la salut la importància de la investigació científica d'excel•lència, no solament pel seu valor intrínsec, sinó també com un estímul i garantia del desenvolupament i millora de l'atenció sanitària.
  • Promoure la preparació i el desenvolupament de projectes i protocols dels grups d'investigació del IUNICS i donar-hi suport.
  • Relacionar i coordinar la seva activitat investigadora amb la de centres i entitats homòlegs, nacionals i estrangers, i participar en projectes d'investigació i programes d'activitat conjunts.
  • Assessorar tècnicament en el camp de les ciències de la salut, de manera que s'aporti la valoració científica necessària, i suggerir les recomanacions oportunes a fi de millorar els resultats.
  • Participar en activitats docents que portin a l'obtenció de títols propis de la Universitat de les Illes Balears i del grau de doctor, com també les activitats docents de formació continuada relacionades amb la investigació en ciències de la salut. Els cursos que es facin al IUNICS amb aquest caràcter s'han d'ajustar a les normes vigents per a aquests de la Universitat de les Illes Balears i a les normes d'acreditació de formació continuada de la Conselleria de Salut i Consum.
  • Qualsevol altra activitat que tingui per objecte fonamental complir les finalitats fundacionals del IUNICS, d'aquest reglament i dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, com també col•laborar en l'exercici de les seves competències amb els òrgans de caràcter general de la Universitat, els seus instituts, facultats, escoles i departaments.