Group: Cancer cell biology

Objectiu general:

Millorar el coneixement de les bases moleculars del càncer, estudiant els mecanismes que controlen processos com la proliferació cel·lular, la transformació, l’apoptosi i la invasió, entre d'altres. Es a dir, la recerca del nostre grup es pot subdividir en recerca bàsica i recerca oncològica translacional.

Línies de recerca:

 RECERCA BÀSICA

Representen la continuació del treball engegat durant les nostres estades postdoctorals a Londres, i compten amb el suport i la col·laboració dels contactes internacionals que es mencionen a la nostra web. Aquests línies són:

1. Paper dels factors de transcripció FoxO en la proliferació i transformació cel·lular.
2. Paper de les proteïnes Rnd en la proliferació i transformació cel·lular.

RECERCA ONCOLÒGICA TRANSLACIONAL

Aquestes línies, engegades recentment, s’adrecen a explorar noves estratègies terapèutiques i a identificar dianes terapèutiques d’interès en limfomes i glioblastomes.

1. Identificació de noves dianes terapèutiques en Limfomes no-Hodgkin: Paper de la via PI3K/FoxO3a.
2. Estudi del potencial de nous fàrmacs antitumorals en Glioblastomes.

 

Imatge