Direcció

This language version doesn't exist

Organigrama

El IUNICS s’estructura en set grans àrees de recerca on conviuen grups de recerca competitius, sotmesos a avaluació externa, i grups associats. Les àrees s’estructuren en Grups de Recerca. El Consell del Institut, format pels coordinadors de cada àrea d'investigació i presidit pel director del IUNICS, es l'òrgan de participació dels membres del IUNICS. L’òrgan de govern correspon al Consell Rector on participen totes les institucions que formen part del IUNICS.

This language version doesn't exist

Òrgans de Govern

Consell Rector

Membres:

 • Rector de la Universitat de les Illes Balears
 • Conseller de Salut, Familia i Benestar Social del Govern de les Illes Balears
 • Un representant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
 • Un representant de la Conselleria amb competències en matèria de recerca del Govern de les Illes Balears
 • Un representant de la Conselleria de Salut, Familia i Benestar Social
 • Tres representants de la Universitat de les Illes Balears

Consell de l'Institut

És presidit per la Directora del IUNICS i format per:

 • L'equip directiu
 • Tots els membres del PDI doctors de la UIB i tots els investigadors doctors pertanyents a altres institucions adscrits a l’Institut.
 • Fins a un representant dels membres honoraris i dels investigadors col·laboradors.
 • Dos representants del personal investigador en formació (doctorands).
 • Dos representants del personal investigador doctor contractat amb càrrec a programes, contractes o projectes desenvolupats perl'Institut.
 • Un representant del personal administratiu i tècnic.

 

Equip Directiu

This language version doesn't exist

Directora

Dra. M. Julia García Fuster
971259992
E-mail: j.garcia@uib.es

Sotsdirector

Dr. Miquel Fiol Sala
871 205234

Secretària

Dra. Joana Maria Ramis Morey
971 172590

E-mail: joana.ramis@uib.es

 

Òrgans de control extern del IUNICS

Consell Científic Assesor Extern
Consell integrat per persones de reconegut prestigi que corresponguin a cada una de les àrees d'investigació del IUNICS. Avaluarà les activitats d'investigació i docents del IUNICS.
Membres de la comunitat cientifica de les distintes areas de recerca de reconegut prestigi. (Pendent del seu nomenament)

Agències d'avaluació especialitzada
Periòdicament, cada tres anys, es faran auditories externes per part d’agències d'avaluació especialitzada com poden ésser entre d’altres: